Oppdragsvilkår og priser

Advokatfirmaet Angelshaug & Co AS er underlagt Advokatforeningens regler for god advokatskikk og Konkurransetilsynets forskrift om prisopplysning for tjenester.

Priser

Den veiledende timeprisen ved kontoret er fra kr 1 500,- til kr 2 100,- eks. mva. per time (kr 1 875,- til kr 2 625,- inkl. mva per time). Avtalt timepris vil avhenge av om bistand ytes av advokatfullmektig, advokat eller partner, samt av kompleksiteten på rettsområdet og om bistand ytes til næringsliv eller privatpersoner.

Vi er opptatt av at klientene skal være godt opplyst om kostnadene som påløper i forbindelse med bistanden.

Salærets størrelse vil normalt beregnes etter medgått tid til en forhåndsavtalt timepris. Det vil også kunne avtales fastpris for enkelte typer oppdrag.

I enkelte type saker kan salærberegning ikke nødvendigvis alene fastsettes på grunnlag av antall timer og en fast timepris. Det vil iht. Den Norske Advokatforenings etiske regler kunne tas hensyn til bl.a. oppdragets art, tvistegjenstandens størrelse og sakens utfall mv.

Utlegg som klienten er ansvarlig for avklares med klienten før de pådras, med mindre dette er nevnt i oppdragsbekreftelsen eller er nødvendig for å sikre klientens interesser og klientens samtykke ikke kan innhentes på forhånd.

Du som klient vil gjennom skriftlig oppdragsbekreftelse få opplyst hvilke timesatser som vil bli lagt til grunn, hvordan salæret beregnes og en orientering om faktureringsrutinene før oppdraget påbegynnes.

Fri rettshjelp / rettshjelpsdekning

Firmaet yter fri rettshjelp til klienter som oppfyller kravene gitt i rettshjelploven.

Enkelte forsikringer, for eksempel innboforsikring, villaforsikring mv., kan ha en rettshjelpsforsikring som dekker store deler av advokatkostnadene i enkelte saker. Vi vil alltid avklare dette innledningsvis i hvert enkelt oppdrag.

Ta kontakt hvis du lurer på om advokatkostnader i din sak kan dekkes under reglene om fri rettshjelp eller din forsikring.